همزمان با روز حماسه و ایثار:

همزمان با روز ایثار و حماسه مردم اصفهان در ۲۵ آبان ۶۱، مزار شهدای این شهر غبارروبی و عطرافشانی شد.

عکاس: محمدرضا باقری